Bejelentkezés Regisztráció

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *

Regisztráció

A (*) jelölt mezők kötelezőek.
Név *
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó mégegyszer *
Email *
Email mégegyszer *
Bevásárlókosár0

+36 30 595 9092  info@puhatappancs.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Bevezetés
 
  Az Amshoe Corp. Kft. (2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 3., a továbbiakban   szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el   jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével   kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos   jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. www.puhatappancs.hu címen elérhető szolgáltatásának   adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalunkon
.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori   megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben   értesíti közönségét.
  Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk   alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja   kérdését.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes   adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs   önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Amshoe Corp. Kft. a   személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,   technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja   azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben   megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az   adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az   alábbiakkal:
 
      1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről   és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi   törvény);
      1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen   üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi   szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő   szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység   alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).      
      2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési   jogról és az információszabadságról (Infotv.)


  2. Definíciók

2.0.érintett: bármely meghatározott,   személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve -   azonosítható természetes személy;
 
  2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen   az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,   fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára   jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó   következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e   minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 
  2.2.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott   kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel   félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes   körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 
  2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak   kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt   adatok törlését kéri;
 
  2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi   személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének   célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)   vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott   adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
  2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett   bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele,   rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,   továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,   zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának   megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel   készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.   ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 
  2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára   hozzáférhetővé teszik;
 
  2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 
  2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a   helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
  2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra   hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének,   törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának   véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 
  2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó   teljes fizikai megsemmisítése;
 
  2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai   feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott   módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 
  2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi   személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján -   beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását   végzi;
 
  2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi   személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az   érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
  2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 
   
  3. Alapelvek az Amshoe Corp. Kft. adatkezelése során
 
  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott   körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a   továbbiakban: kötelező adatkezelés).


  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy   nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve   azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen   előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 
  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és   kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden   szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának   megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél   megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel   kezelhető.
 
  Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell   az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az   adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az   adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve   arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell   terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati   lehetőségeire is.
 
  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához   szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel   alkalmazása tilos.
 
  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések   akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt   megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra   nézve teljesülnek.
 
  Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az   adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban   lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az   érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik   országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során   biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba   irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság   területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 
   
  4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
 
  Az Amshoe Corp. Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson   alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének   kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről   külön értesítjük közönségünket.
 
  Felhívjuk a ShopRenter.hu Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben   nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett   hozzájárulásának beszerzése.
 
   
  4.1.A www.puhatappancs.hu honlap látogatóinak adatai
 
  Az adatkezelés célja: a www.puhatappancs.hu portál látogatása során az Amshoe   Corp. Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a   visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus   kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal   összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény   13/A. § (3) bekezdése.
 
  A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó   számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg   látogatott weboldal címe.
  Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
 
  A www.puhatappancs.hu címen elérhető portál html kódja az Amshoe Corp.   Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató   hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre   történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
 
  Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai   adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési   adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
  Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.
 
  A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott   kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit   (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy   korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van   összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a   korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
  A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja   böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők   Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy   süti megnevezéssel van lehetőség.
 
  A puhatappancs.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja.   Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába   tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing   kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A puhatappancs.hu-t   felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google   hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt   követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a   puhatappancs.hu-tól!
 
  A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések   kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket   (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de   ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.
 
   
  4.2.A puhatappancs.hu regisztráció, vásárlás
 
  A puhatappancs.hu oldalon terméket vásárolni csak regisztráció után   lehetséges.
  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való   megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb   kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság,   felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a   vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok   gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus   kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő   szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól   szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 
  A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail   címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a   regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés   adatai.
 
  Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év,   míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás   visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.   törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
 
  4.3.puhatappancs.hu hírlevél
 
  Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek   küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról,   termékekről.
 
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági   reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi   XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 
  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.
 
  Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
 
  A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy   módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint   postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.
 
  4.4. A szolgáltatás ügyféllevelezései
 
 

Amennyiben   szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a   puhatappancs.hu weboldal kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba   léphet a szolgáltatás szerkesztőivel

Az Amshoe Corp. Kft. a   beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként   megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb   öt év elteltével törli.
 
  4.5. Egyéb adatkezelések
 
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk   tájékoztatást.
 
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság,   szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály   felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,   átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az   adatkezelőt.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt   és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan   mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül   szükséges.
 
  5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 
 
  Az Amshoe Corp. Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei   a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Floridonet Webstúdió Kft. által   működtetett szervereken találhatók meg.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása   során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,   hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
  legyen.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel   gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel   kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
 

Az Amshoe Corp. Kft. az adatkezelés során   megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki   erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a   pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult   használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt   információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata   egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,   vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes   betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a   biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal   gondoskodik.
 
  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus   üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az   olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen   tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,   módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató   megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak   érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal   szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen   kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának   ellenőrzését is.
 
   6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 
  Név: Amshoe Corp.Kft.
  Székhely: 2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 3.
  Cégjegyzékszám: 07-09-
021436
  A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 23698143-2-07
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92002/2015.

7. A Webtárhelyszolgáltató adatai,   elérhetősége

Név: Floridonet Webstúdió Kft.
  Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 51. 3 em 8.

E-mail:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
  8.
Jogorvoslati   lehetőségek


  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint   kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban   elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett   módon.
 
  Az érintett kérelmére az Amshoe Corp. Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad   az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott   adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az   adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel   összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják   vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított   legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető   formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a   tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási   kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Amshoe   Corp. Kft. költségtérítést állapít meg.
  Az Amshoe Corp. Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az   érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának   törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti   Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Amshoe Corp. Kft. a helyesbítésről és a   törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az   adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az   adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az   adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,   ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,   közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a   tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb   15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban   tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést   – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és   az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján   tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással   érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni   a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet,   az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést   törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére,   ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a   tiltakozás jogosságát megállapította.
 
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz   fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
  Az Amshoe Corp. Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a   technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt   megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés   körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
  Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy   súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és   Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


  Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet   fasor 22/c

Postacím: 1530   Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36   (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
 

Szállítás

 

Facebook

 

Blog

FIORINO babacipő legjobb választás

FIORINO babacipő legjobb választás

Az első kiscipő megvásárlása mindig nagy pillanat egy kisbaba és a szülők életében. Fontos szempont a szülőknek, hogy kényelmes és egészséges cipőt válasszanak gyermeküknek, de emellett manapság már az is...

Hogyan válasszunk tökéletes cipőt tipegőnknek?

Hogyan válasszunk tökéletes cipőt tipegőnknek?

Sok nő imád cipőt vásárolni, de amikor anyává válunk tipegőnknek cipőt választani már nem akkora élvezet. Hiszen annyi kérdés és dillema van amit el kell dönteni! Milyen a jó méret?...

Miért jó ez a gyerekeknek?

Miért jó ez a gyerekeknek?

Szinte minden ortopéd szakorvos a mezítlábas járást tartja a legegészségesebbnek. Sokkal inkább hozzásegíti a pici lábát ahhoz, hogy használja a lábujjait, illetve számos olyan izmot, melyet egy merev talpú cipőcskében...

A puhatalpú cipők birodalma

A puhatalpú cipők birodalma

A Shoeszoo céghez tartozó Carozoo márkájú kiscipők Kanadából érkeznek. A Shoeszoo cég 2003 óta készít puhatalpú babacipőket és több mint 300 modelljük van. Szarvasmarha- és báránybőrt használnak a cipők elkészítéséhez,...